دانلود دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳

دانلود دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393

در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب احکام شماره های 93/17158/ الف ت مورخ 1393/12/20، 66380 مورخ 1393/12/11، 1879/ب.م مورخ 1394/01/24، 93/323529 مورخ 1393/12/03 و 200/22245 مورخ 1393/11/18 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اتاق اصناف تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان مراجع مذکور طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی های لازم، حسب مقررات مربوط، جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1393 حوزه تهران به انضمام ضوابط اجراییمربوط را به شرح پیوست تعیین نمودند.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha