حذف بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم از تاریخ تصویب

حذف بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم از تاریخ تصویب ، یعنی ؛

?عموم مودیان مالیاتی [ حقیقی ] مشمول ارسال فهرست معاملات که برابر آیین نامه فوق مکلف به ارسال فهرست معاملات ( گزارشات فصلی ) بوده اند ،

??از جمله دفاتر پیشخوان دولت ، مشاورین املاک ، نمایشگاه های اتومبیل ، رستوران ها ، چلوکبابی ها و همه ی مودیان حقیقی که مشمول گروه اول شغلی نباشند ؛

?علاوه بر اینکه از این پس تکلیفی به ارسال فهرست معاملات ندارند ، برگ مطالبه مالیات جریمه که از این بابت از سال ۹۵ به بعد برایشان صادر شده قابل مطالبه نخواهد بود .

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha