دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل

دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل

اشخاص حقیقی که در گروه سوم ماده ۹۵ ق،م،م قرار می گیرند و درآمد (فروش) آنها در سال ۱۳۹۵ کمتر از ۱،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است،  در صورت قبول پرداخت ۸درصد مالیات بیشتر نسبت به سال قبل از ارایه اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک معاف هستند.

اشخاص فوق که سال قبل معاف بوده اند نیز میتوانند بدون پرداخت مالیات از شرایط فوق استفاده کنند.

شایان ذکر است در صورتیکه مالیات سال قبل با احتساب کسر، هزینه های ماده ۱۳۷ ق،م،م (هزینه های درمانی) و کمک های ماده ۱۷۲ ق،م،م و همچنین شرایط ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه قطعی شده باشد، افزایش ۸درصد باید به مأخذ بدون هزینه های فوق محاسبه گردد.

به نکات زیر توجه کنید:

بر اساس این بخشنامه چنانچه مالیات سال۱۳۹۴ مودیان مزبور قطعی نشده و در فرایند دادرسی مالیاتی  باشد ، امکان استفاده از شرایط مالیات مقطوع بخشنامه فوق نمی باشد

شرط برخورداری از مفاد این دستورالعمل (عدم تنظیم و ارسال اظهارنامه) منوط به اعلام قبولی این دستورالعمل به شکل الکترونیکی و در نرم افزار مربوطه می باشد.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha