مونه بندهای مشروط گزارشات حسابرسی :

نمونه بندهای مشروط گزارشات حسابرسی :

۱- عدم اخذ و ارائه تائیدیه های بدهکاران و بستانکاران – بانکها و غیره
۲- عدم کفایت ذخایر مالیاتی
۳ -فقدان اسناد مالکیت اموال و دارائیها و مشکلات مربوط به آن
۴ -عدم کفایت سایر ذخایر ( کالا . مطالبات و …)
۵ -فقدان یا عدم رعایت آئین نامه معاملات
۶- عدم محاسبه صحیح و یا پرداخت به موقع دیون دولتی
۷-فقدان سیستم مناسب حسابداری بهای تمام شده
۸ -عدم احراز شرایط لازم به منظور تداوم فعالیت شرکت
۹ -عدم گزارش صحیح هزینه های جذب نشده
۱۰ -موضوع توقف فعالیت و عدم تهیه صورتهای مالی بر اساس فرض مزبور
۱۱ -اشکال در طبقه بندی مناسب حسابها و گزارشگری
۱۲-عدم رعایت اصول و استاندارد های حسابداری در ثبت حسابها
۱۳ -عدم کفایت ذخیره مزایای پایان خدمت
۱۴ -عدم کفایت پوشش بیمه ای دارائیها
۱۵ -دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت
۱۶ -مشمولین ماده ۱۴۱ ( از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه بر اثر زیانهای وارده )
۱۷ -عدم رعایت مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون تجارت در خصوص سهام وثیقه مدیران
۱۸ -عدم انجام کامل تکالیف مجامع سال قبل . مفاد ماده ۱۴۲ قانون تجارت
۱۹ -مشمولیت ماده ۱۲۹ قانون تجارت
۲۰ -فقدان دفتر ثبت سهام یا عدم ثبت نقل و انتقالات درآن ( مفاد ماده ۴۰ قانون تجارت )
۲۱ -عدم رعایت ماده ۱۲۸ قانون تجارت آگهی نام – مشخصات و اختبارات مدیر عامل
۲۲ -عدم انتشار اوراق سهام مفاد ماده ۲۷ قانون تجارت
۲۳ -عدم رعایت ماده ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون تجارت در خصوص صدور چک مدت دار و بلا محل
۲۴ -عدم رعایت ماده ۲۴۰ قانون تجارت در خصوص تقسیم منافع موهومی و رعایت پرداخت سود سهام ظرف ۸ ماه از تصویب مجمع
۲۵ -عدم رعایت ماده ۱۷۷ قانون تجارت در خصوص درج اعلامیه پذیره نویسی سهام در ۲ روزنامه کثیر الانتشار
۲۶ -عدم رعایت ماده ۱۰۶ قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه و انتخاب مدیران
۲۷ -عدم دعایت ماده ۱۰۳قانون تجارت در خصوص حداقل تعداد سهامداران در شرکتهای سهامی ۳ نفر ۲۸ -عدم رعایت مفاد ماده ۱۲۶ قانون تجارت در خصوص مدیریت عامل بیش از یک شرکت
۲۹ -عدم رعایت مفاد ماده ۲۳۲ قانون تجارت در خصوص رعایت مهلت قانونی ارائه گزارش مالی و فعالیت به بازرسان
۳۰ -عدم رعایت مفاد ماده ۸۹ و ۱۳۸ قانون تجارت در خصوص دعوت و تشکیل مجمع عمومی سالیانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه
۳۱ -عدم رعایت مواد اساسنامه
۳۲ -نداشتن سیستم مناسب کنترلهای داخلی
۳۳ -عدم رعایت ماده ۱۰۷ قانون تجارت انتخاب اعضاء هیئت مدیره از بین سهامداران
۳۴ -عدم رعایت ماده ۱۰۹ قانون تجارت – اتمام مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره
۳۵ -عدم رعایت ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص انقضاء مهلت قانونی اندوخته طرح و توسعه
۳۶ -عدم رعایت مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ارسال گزارش خرید و فروش به وزارت دارایی
۳۷ -عدم انطباق شرکت با شرایط پذیرفته شده در بورس

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha