استهلاک زیان تایید شده سنوات قبل

استهلاک زیان تایید شده سنوات قبل

-زیان تاییدشده سنوات قبل حداکثرتاسقف درآمدمشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک است بااین ترتیب ممکن است شرکتی زیان ابرازی درسودوزیان داشته باشدامادرجدول تعیین درامدمشمول مالیات اظهارنامه درامدمشمول مالیات ابرازی داشته باشد.

-اگرمودی خودش نسبت به استهلاک زیان سنواتی اقدام نکنداداره دارایی میتواندنسبت به استهلاک آن اقدام کند.

-زیان سنواتی تاییدشده نبایدمرتبط با منابع معاف ومقطوع ونرخ صفرباشد‌.

– استهلاک زیان سنواتی صرفا یک عمل محاسباتی است برای تعیین مالیات ونیاز به ثبت حسابداری ندارد.

– اگرزیان تاییدشده بطورکامل مستهلک نشده باشدمانده آن قابل انتقال به سنوات قبل میباشد.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha