بخشنامه مورخ ۱۱/ ۷/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۱۶۹ مکرر و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم [ با توجه به دادنامه مورخ ۶/ ۶/ ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ]

مرور زمان مالیاتی برای جرائم مقرر در مواد فوق وفق مهلت ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات خواهد بود.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha