جرائم مالیاتی حقوق

⭕️ جریمه ماده ۱۹۷ ق.م.م

🔹 نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند ، درصورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند ، جریمه متعلق ؛
🔸در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ( ۲% ) حقوق پرداختی
🔸و درخصوص پیمانکاری ( ۱% ) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .

⭕️ جریمه ماده ۱۹۹ ق.م.م

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha