بخشنامه شماره ۱۴/۵ جدید درآمد

    سریال: ۱۲۵۳
   عنوان  :  بخشنامه شمــاره ۱۴/۵ جدید درآمد

   واحد    :    درآمد حق بیمه 
   موضوع:  ۱-  نحوه اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻠﯿﺪ در دﺳﺖ (EPC و  PC)  درﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ، اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو، ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب  پیماﻧﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
                 ۲ –  ﻧﺤﻮه اﺣﺘﺴﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری 

 

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha