معرفی گروه خدمات

شرایط جدید اقتصادی، ایجاب می کند که تصمیم گیری های مهم شرکت برمبنای اطلاعات موثق صورت گیرد تا هزینه های پنهان نتوانند رشد کند. بر همین اساس ما هدفی فراتر از ارائه خدمات و محصولات متعارف و یا رفع تکالیف قانونی به مشتریان را مدنظر قرار داده ایم.
ما با اصلاح کارکرد و فرایندهای ثبت اطلاعات، ساختاری جامع و با صرفه در جمع آوری اطلاعات را فراهم می آوریم، بطوریکه سازمان ضمن داشتن سیستم خود کنترلی بتواند براساس اطلاعات صحیح و موثق تصیماتی سنجیده اتخاذ نموده و هدایت سازمان با کمترین هزینه ادامه یابد.
بعبارتی دیگرسیستم شما باید قادر شود اطلاعات شرکت را بطور جامع، مرتبط، کنترل شده و هدفمندی جمع آوری کرده و با استفاده از سیستمی خبره آنها را مورد پردازش قرارداده و نتایجی کاملا تحلیلی ارائه نماید.
از این طریق بخش عمده گزارشات درجهت راهنمائی مدیران برای کشف خطاها یا ارائه شاخص های صحت عملکرد سازمان با دقتی بی نظیر حاصل شده و علاوه بر پاسخگوئی به امورجاری سیستم ها می توانند گزارشات مدیریتی برای راهبری دقیق و خود آگاه شرکت ارائه دهند.

اکنون در ادامه فهرستی فشرده ائی از مراحل نحوه شناخت فرایندهای کاری شما و خدمات اصلاحی ما که منجر به تکمیل سیستمهای اطلاعاتی میشود را به استحضار میرسانیم . امید است بتوانیم خدمتی ماندگار تقدیمتان نمائیم .

بخش کنترل تولید و حسابداری صنعتی:

 • بررسی کیفیت کدینگ مواد و قطعات و نیمه ساخته های تولید بخاطر سهولت در نگارش فرمول های ساخت قطعات.
 • بررسی فرایند نحوه ایجاد و نحوه کاربری اطلاعات مربوط به فرمول ساخت یا مواد اولیه و قطعات مصرفی در محصولات.
 • بررسی فرایند نحوه ایجاد و کاربری اطلاعات مربوط به فرایند عملیات تولیدی با تعیین زمان ساخت قطعات مصرفی در محصولات.
 • بررسی فرایند صدور و محتوای فرم های تبادل مواد و کالا در انبارها و تولید با کافی بودن اطلاعات برای سیستم های خبره.
 • بررسی دستورالعمل ها و همچنین چگونگی جمع آوری آمار انجام خدمات واحدهای مهندسی و تعمیرات برای استفاده در محاسبات مدت و علل توقفات ماشین آلات و خطوط تولید و همچنین تسهیم هزینه ها.
 • بررسی نحوه شناسائی اموال شرکت در زمان خرید و ثبت اطلاعات مربوط به جابجائی ها و تحرکات بعدی.
 • بررسی نرم افزارهای موجود شما و گزارش توانائی یا کمبود آنها.

بخش مالی:

 • بررسی فرآیندهای کاری امور مالی و همچنین کفایت اجزاء اطلاعاتی در ثبت وقایع و حصول اطمینان از مستند بودن اطلاعات و اعمال رعایت ضوابط قانونی در نحوه ثبت اطلاعات.
 • همچنین بررسی انطباق ساختار حسابها برای سهولت در داشتن ترازهای مالی که عمدتا شامل مراحل زیر خواهد بود.
  • تهیه و یا اصلاح فرم های جاری امور مالی.
  • تعریف و یا اصلاح ساختار حساب ها.
  • اصلاح ساختار کدینگ مراکز و عوامل هزینه برای استفاده در تسهیم منطقی هزینه های سربار.
  • درخواست تکمیل یا اصلاح نرم افزارهای مالی شرکت برای اعمال کنترل های لازم و یا پردازش و گزارش هوشمندانه اطلاعات و ارائه گزارشات مدیریتی.
 • پذیرش سفارش ماموریت در اجراء و نظارت پیمانکاری بر انجام کلیه فعالیت های امور مالی.
 • امکان تهیه و ارائه گزارشات قانونی مانند اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه مالیات ارزش افزوده و گزارشات فصلی و سایر موارد به صورت پیمانکاری.
 • تهیه و ارائه لوایح دفاع مالیاتی.

بخش آمورش:
امکان برگزاری دوره های حضوری، نیمه حضوری و مجازی در محیط دانشگاه و یا در محیط سازمان، برای کنترل تولید – حسابداری صنعتی – اموال – و ارائه مدارک معتبر توسط این شرکت میسر است.

در خاتمه به فهرستی از نرم افزارهای مورد نیاز برای پردازش اطلاعات در حسابداری صنعتی که شما را قادر به اعمال کنترل های داخلی روی سفارش و مصرف به اندازه و ضایعات مواد اولیه و همچنین محاسبات دقیق راندمان کارکرد تولید و قیمت تمام شده می گردد، در طی دو بخش اشاره می شود.

حوزه سیستم های کارخانه:

سیستم های کنترل تولید:

 • سیستم کنترل تولید (برآورد کسری مواد اولیه برنامه تولید برای صدور درخواست خرید)
 • سیستم محاسبه اسناد جا افتاده (صدور سند برای نیمه ساخته های یک خط به خط بعدی)
 • سیستم کنترل جذب مواد (بالانس جذب مواد وبررسی مغایرت مصرف و ضایعات)
 • سیستم موجودی در جریان ساخت (شمارش موجودی در جریان مواد و نیمه ساخته ها و برآورد آخر دوره)
 • سیستم برآورد ساعت اشتغال ماشین آلات در شیفت (بر اساس برنامه تولیدات آتی و زمان ساخت قطعات)

سیستم های مهندسی:

 • سیستم پارت لیست مواد BOM (اجزاء محصولات در هر مرحله با ذکر جایگزینی و تغییرات طی دوره اقلام)
 • سیستم پارت لیست ابزار مصرفی (زیادی مصرف ابزار) (انتقال هزینه ابزار از سربار به قیمت تمام شده مستقیم قطعات)
 • سیستم پارت لیست کارو زمان ساخت (ثبت فرایند کار وزمان ساخت اقلام تولیدی به تفکیک زمان نفر و ماشین)
 • سیستم آمار تعمیرات و توقف خطوط تولید (برای دقت بخشیدن به محاسبات راندمان و تسهیم هزینه ها)

سیستم انبار:
سیستم های کارخانه شامل زیرسیستم های زیر می باشد:

 • سیستم کدینگ مواد و قطعات و محصولات (کدینگ منطقی با طول متفاوت کد در هر گروه کالا و طول شناور در پله ها)
 • سیستم انبار (خرید – مصرف – فروش ) (کنترل تبادل کالا و حفظ حداقل موجودی با ذکر گروه و قفسه کالا)
 • سیستم انبارگردانی (سازماندهی اطلاعات برای شمارش و رویت عینی موجودی های انبارها)
 • سیستم سفارشات تولید MRPII (برآورد کسری قطعات براساس برنامه تولید برای صدور سفارش ساخت)

حوزه سیستم های حسابداری صنعتی:
قبل از اشاره به فهرست نرم افزار های مورد نیاز این حوزه ضروریست به نکات زیر توجه شود.
با وجود اینکه سیستم های ثبت تحرکات کالا در اطلاعات تعدادی بصورت دائمی و آنلاین ثبت می شوند اما محاسبات ریالی قیمت مواد و قطعات (بدلیل تاخیر در دسترسی فاکتورهای خرید) به صورت ادواری و برپایه نرخ میانگین موزون محاسبه شده و سند مالی به صورت دوره ائی صادره می شود.
محاسبات دستمزد و سربار نیز در طی دوره ادواری با نرخ دوره قبل و در پایان دوره بامحاسبه نرخ واقعی می باشد.

 • سیستم تعیین قیمت مواد در خریدهای خارجی (تسهیم سایر هزینه های اعتبار به اقلام محموله و نگاهداری سوابق ارزی)
 • سیستم ثبت اموال و کنترل جمعداری اموال (برای محاسبه سهم استهلاک اموال و کنترل فیزیکی وجود آنها)
 • سیستم بهای تمام شده استاندارد (محاسبه قیمت تمام شده اقلام برحسب نرخ روز برای تعیین قیمت فروش در شرایط تورمی بر اساس سوابق خرید ارزی و ریالی)
 • سیستم قیمت تمام شده واقعی (محاسبه ادواری و واقعی نرخ مواد کلیه اقلام )
 • سیستم تسهیم هزینه ها (محاسبه سهم هزینه های تولیدی – اداری – فروش – سود وزیانی و جذب نشده از هزینه های جاری)
 • سیستم قیمت تمام شده دستمزد و سربار (محاسبه ادواری و واقعی نرخ دستمزد و سربار اقلام تولیدی )
 • سیستم گزارشات ارزش موجودی ها (تهیه گزارشات ارزش موجودی انبارها – اقلام راکد – برای تهیه صورتحساب قیمت تمام شده)
 • سیستم محاسبه بهره وری و پادش افزایش تولید (براساس محاسبه راندمان مراکز تولیدی و مقایسه نرخ سربار مراکز ستادی با دوره قبل)

یادآور می شود که این مجموعه نرم افزاری که با یکدیگر مرتبط و همآهنگ شده اند و با لحاظ نیازهای آماری و تحلیلی صنایع تولیدی در طی 25 سال عملکرد آنها را تبدیل به سیستمی جامع و خبره نموده است.
با تقدیم احترام مهدی عیانی

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha