مالیات بر ارزش افزوده

پرسش و پاسخ ها در حوزه مالیات ارزش افزوده

(1) آيا فعالان اقتصادي (اعم از كارخانجات، شركت ها و صاحبان مشاغل) اين ماليات را خواهند پرداخت؟

پاسخ: خير، نظام ماليات بر ارزش افزوده نوعي نظام ماليات بر مصرف است و فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه مؤدي اين نظام مالياتي محسوب مي‌شوند، صرفاً عامل وصول و انتقال‌دهنده اين ماليات آن به مصرف‌كننده تلقي مي‌گردند و هيچ‌گونه مالياتي توسط ايشان پرداخت نمي‌شود.

(2) آيا با اجراي اين نظام مالياتي، هيچ ‌يك از ماليات هاي قبلي حذف يا تعديل خواهند گرديد؟

پاسخ: بلي، از آن جا كه ماليات بر ارزش افزوده بر پايه مصرف وضع مي‌گردد جايگزين ماليات‌ها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض خواهد گرديد.

(3) آيا چند مرحله‌اي بودن ماليات بر ارزش افزوده و وصول آن در هر يك از مراحل واردات ـ توليد ـ توزيع موجب اخذ مضاعف ماليات نخواهد شد؟

پاسخ: خير، مكانيز اجرايي اين ماليات به گونه‌اي است كه ماليات بر ارزش افزوده پرداختي در هنگام خريد به عنوان اعتبار (طلب) مالياتي ايشان محسوب شده و به صورت دوره‌اي تسويه مي‌گردد. به همين دليل هيچ ماليات مضاعفي بر فعالان اقتصادي تحميل نمي‌شود. اين مهم از ويژگي‌هاي بارز ماليات مورد بحث است كه منجر به جايگزيني آن با ديگر انواع ماليات‌هاي فروش در ساير كشورهاي جهان شده است.

(4) آيا ماشين آلات خطوط توليد کارخانجات و به طور کلي تجهيزات مورد استفاده در امر کسب و کار مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي‌گردد؟

پاسخ: خير، اساساً ماليات پرداختي توسط مؤديان ثبت نام شده بابت انواع نهاده ها از جمله ماشين آلات خطوط توليد کارخانجات و ساير تجهيزات که براي فعاليت اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته اند، از ماليات هاي وصول شده توسط آن ها در اولين دوره مالياتي با تسليم اظهارنامه و درخواست موديان قابل استرداد است.

(5) آيا در اين نظام مالياتي خريدهاي يكجاي يك بنگاه توليدي يا توزيعي و يا فرايند طولاني توليد در برخي از صنايع، موجب تحمل طولاني مدت بار مالياتي ناشي از اين ماليات تا زمان فروش كالاها يا خدمات توليد يا عرضه شده نخواهد گرديد؟

پاسخ: خير، موديان اين نظام مالياتي حتي در صورت انجام يكجاي خريدهاي خود و يا فرايند طولاني توليد، بار مالياتي اين نوع ماليات را تا زمان توليد و فروش محصول مربوطه تحمل نخواهند نمود، بلكه در زمان تسليم اولين اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده (كه دوره هاي كوتاه فصلي براي آن تصويب گرديده است)، اضافه پرداختي ماليات بر ارزش افزوده را از دولت بازپس خواهند گرفت.

(6) آيا تکاليف عملياتي نظام ماليات بر ارزش افزوده به سادگي توسط موديان اين نظام مالياتي قابل اجرا خواهد بود؟

پاسخ: بلي، موديان اين نظام مالياتي کافي است: در زمان فروش کالاها و عرضه خدمات صورتحساب صادر و علاوه بر بهاي کالاها و خدمات عرضه شده ماليات را محاسبه و از طرف ديگر معامله اخذ نمايند، علاوه بر نگهداري اطلاعات و اسناد و مدارک خريد و فروش خود (کما في السابق)، صورت ماليات هاي پرداختي در زمان خريد و دريافتي در زمان فروش را نگهداري نمايند، با تکميل اظهارنامه ساده فصلي، تسويه حساب نمايند. (طلب خود بابت ماليات هاي پرداختي در زمان خريد را از ماليات هاي دريافتي کسر و ما به التفاوت را به دولت پرداخت يا از دولت دريافت نمايند)

(7) آيا اجراي اين نظام مالياتي باعث افزايش بهاي کالاها و خدمات براي مصرف کننده نهائي نخواهد گرديد؟

پاسخ: خير، در ابتدا نرخ عمومي مالياتي 7 و 10 درصدي براي اجراي اين نظام مالياتي پيش بيني گرديده بود. ليکن با تصميم و پيشنهاد دولت و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر:
کاهش نرخ اين ماليات (به 1.5 درصد ماليات به علاوه 1.5 درصد عوارض)؛ حذف مالياتها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، اعطاي معافيت هاي گسترده به کالاها و خدمات مورد استفاده اقشار آسيب، و تصويب اين پيشنهادات در مجلس شوراي اسلامي، به هيچ وجه شاهد تغيير قابل ملاحظه اي در قيمت ها در اثر اجراي اين قانون نخواهيم بود.

(8) اگر سازمان امور مالياتي کشور استرداد ناشي از صادرات و يا ناشي از خريد يکجاي ماشين الات، تجهيزات و يا مواد اوليه را به موقع انجام ندهد، چه روي خواهد داد؟

پاسخ: بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده چنانچه سازمان امور مالياتي کشور استرداد ماليات بر ارزش افزوده را در مهلت مقرر قانوني (سه ماه) به انجام نرساند، مبالغ ماليات بر ارزش افزوده مشمول استرداد مشمول جريمه اي معادل 2 درصد در ماه خواهد گرديد که بايستي توسط اين سازمان به همراه ماليات هاي مشمول استرداد به موديان پرداخت گردد.
در قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ جريمه تاخير براي موديان و سازمان امور مالياتي کشور به صورت يکسان در نظر گرفته شده است.

(9) شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر فعالان اقتصادي و فعاليت‌هاي اقتصادي چگونه است؟

پاسخ: عرضه كالاها از طريق هر نوع معامله (بيع، صلح، هبه و …) و ارائه خدمات در قبال ما به ازاء و براي غير در ايران و همچنين واردات آن‌ها به استثناي موارد معاف مصرح در ماده (12) صرفنظر از دولتي، تعاوني يا خصوصي تلقي شدن اشخاص، نحوه قيمت گذاري و تعيين حق الزحمه، مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي‌باشند. در اين چارچوب به استناد بخشنامه شماره 56/3823/70554 مورخ 1387/5/13 معاون هزينه و خزانه دار كل كشور كليه ذيحساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي مكلف به برقراري تمهيدات لازم در خصوص ماليات و عوارض موضوع اين قانون مي‌باشند.

(10) تاريخ تعلق ماليات در خصوص فعاليت‌هاي پيمانكاري به چه ترتيبي خواهد بود؟

پاسخ: به استناد مفاد بند ب ماده (11) قانون، تاريخ تعلق ماليات در مورد ارائه خدمات، تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمات هر كدام كه مقدم باشد، (حسب مورد) خواهد بود. از آنجايي كه فعاليت‌هاي پيمانكاري از مصاديق ارائه خدمات تلقي مي‌شوند، لذا اينگونه موديان مكلفند به هنگام صدور صورت وضعيت نسبت به درج و وصول ماليات و عوارض ذيل صورت وضعيت‌هاي صادره اقدام نمايند. بديهي است در صورتي كه صورت وضعيت‌‌هاي صادره، توسط كارفرما تعديل، ماليات و عوارض متعلقه نيز متناسب با تعديل انجام شده، تعديل خواهد گرديد.

(11) آيا قراردادهاي خدمات نيروي انساني مشمول ماليات و عوارض اين قانون مي‌گردد؟

پاسخ: قراردادهاي تامين نيروي انساني از مصاديق ارائه خدمت بوده و مشمول ماليات و عوارض اين قانون خواهد بود.
شايان ذكر است در خصوص قراردادهاي پيمان‌هاي مديريت، كه هزينه حقوق و دستمزد پرسنل كلاٌ توسط كارفرما به طور مستقيم پرداخت مي‌گردد (و در دفاتر كارفرما ثبت مي‌شود) ماليات و عوارض اين قانون صرفاً نسبت به مبلغ ريالي خدمات مديريت ارائه شده وضع مي‌گردد.

(12) آيا اجاره اموال غير منقول از مصاديق معافيت بند 8 ماده 12 تلقي مي‌گردد؟

پاسخ: اموال غير منقول و همچنين اجاره آنها از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌باشند.

(13) آيا اعمال دستورالعمل صورتحساب و درج كد اقتصادي و مشخصات هويتي خريدار در فاكتور الزامي است؟

پاسخ: طبق مفاد ماده (19) قانون موصوف و همچنين مفاد راهنماي صورتحساب فروش كالا و خدمت، مؤديان مشمول اين نظام موظفند اطلاعات هويتي مشخصات متعاملين، اعم از نام،‌ كد اقتصادي يا كد ملي (حسب مورد)، نشاني كامل و كد پستي را در خصوص فروشندگان و خريداران به طور كامل درج نمايند. كليه موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده، مكلف به اجراي صحيح قانون مي‌باشند. بديهي است ارائه اطلاعات هويتي از جمله كد اقتصادي براي اشخاص حقوقي و كد ملي براي اشخاص حقيقي از الزامات مقرر جهت اجراي صحيح قانون مي‌باشد.
لازم به يادآوري است آن دسته از مؤديان كه بر اساس قالب صورتحسابهاي اعلام شده طي اطلاعيه‌هاي قبلي سازمان امور مالياتي كشور (در چارچوب ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم) اقدام به چاپ صورتحسابها و يا تنظيم صورتحسابهاي رايانه‌اي نموده‌اند، مي‌توانند تا پايان سال 1387 نسبت به ادامه استفاده از صورتحسابهاي خود اقدام نمايند، مشروط بر اينكه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه را محاسبه و ذيل صورتحساب درج و اخذ گردد.
ضمناً سازمان امور مالياتي كشور آمادگي خود را به منظور بررسي پيشنهادات آن دسته از موديان مالياتي كه به دليل محدوديت‌هاي موجود قادر به استفاده از صورتحساب اعلامي نمي‌باشند اعلام مي‌دارد.

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha