برچسب: بخشنامه شمــاره ۱۴/۵ جدید درآمد

    سریال: ۱۲۵۳   عنوان  :  بخشنامه شمــاره ۱۴/۵ جدید درآمد   واحد    :    درآمد حق بیمه    موضوع:  ۱-  نحوه اﺣﺘﺴﺎب ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻠﯿﺪ در دﺳﺖ (EPC و  PC)  درﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ، اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو، ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب  پیماﻧﻬﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha