برچسب: در خصوص فعالیت های بخش کشاورزی

شماره:2612/80تاریخ:21/03/1381پیوست:دارد جناب آقای شهسوار خجستهرییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه 9350 مورخ 28/2/1381 آن سازمان، به پیوست پاسخ مربوطه در خصوص"فعالیت های بخش کشاورزی و استمرار معافیت مالیاتی " ایفاد می گردد       پاسخ به نامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha