نحوه ارائه سود یا زیان ناشی از تسعیر وجه نقد در صورت جریان وجه نقد

نحوه ارائه سود یا زیان ناشی از تسعیر وجه نقد در صورت جریان وجه نقد

برابر بند ۴۷ استاندارد شماره ۲ حسابداری :

هرگاه‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر معاملات‌ تسویه‌ شده‌ به‌ سود و زیان‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد و این‌ سود یا زیان‌ ماهیت‌ عملیاتی‌ داشته‌ باشد،

-در صورت‌ کاربرد روش‌ غیرمستقیم‌ برای‌ محاسبه‌ خالص‌ جریان‌ وجه نقد حاصل از فعالیتهای‌ عملیاتی ‌، تعدیل‌ دیگری‌ در سود عملیاتی‌ ضرورت‌ نخواهد داشت‌ ، به گونـه‌ مشابه ‌، هرگاه‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر مانده‌های‌ عملیاتی‌ تسویه‌ نشده‌ به‌ سود و زیان‌ منظور شود ، نحوه عمل‌ به‌ ترتیب‌ فوق‌ خواهد بود ، چرا که‌ مثلاً افزایش‌ حسابهای‌ دریافتنی‌ در قالب‌ گردش‌ این‌ حسابها ، در تعدیلات‌ سود عملیاتی‌ منظور می ‌شود و این‌ افزایش‌ که‌ دربرگیرنده‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر مانده‌ حسابهای‌ دریافتنی‌ است ‌، مبالغ‌ منظور شده‌ به‌ سود و زیان‌ از بابت‌ این‌ تسعیر را خنثی‌ می‌کند .

-درصورت‌ کاربرد روش‌ غیرمستقیم‌ جهت‌ محاسبه‌ خالص‌ جریان‌ وجه نقد ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی ‌، در موارد زیر تعدیل‌ سود عملیاتی‌ از بابت‌ سود یا زیانهای‌ ناشی از تسعیر معاملات‌ تسویه‌ شده‌ و مانده‌های‌ تسویه‌ نشده‌ ضرورت‌ می‌یابد :

-الف . هرگاه‌ بخشی‌ از سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر معاملات‌ عملیاتی‌ تسویه‌ شده‌ و مانده‌های‌ عملیاتی‌ تسویه‌ نشده‌ به موجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ یا قوانین‌ آمره‌ به‌ سود و زیان‌ دوره‌ منظور نشده‌ باشد .

-ب. هرگاه‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر معاملات‌ غیرعملیاتی‌ تسویه‌ شده‌ یا مانده‌های‌ غیرعملیاتی‌ تسویه‌ نشده‌ در محاسبه‌ سود عملیاتی‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد .

-ج‌. هرگاه‌ سود یا زیان‌ ناشی از تسعیر وجه نقد در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد.

-لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ در موارد الف‌ و ب‌ ، تعدیلات‌ انجام‌ شده‌ در محاسبه‌ جریانهای‌ نقدی‌ در سرفصلهای‌ اصلی‌ مربوط‌ منظور می‌شود. درارتباط‌ با بند ج‌، تعدیلات‌ انجام‌ شده‌ به عنـوان‌ یکی‌ از عوامل‌ تطبیق‌ بیـن‌ مـانـده‌ اول‌ دوره‌ و پـایـان‌ دوره‌ وجـه نقـد در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد ارائه‌ می‌شود .

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha