نحوه شناسایی درآمد در قراردادهای فروش و بازخرید مجدد

نحوه شناسایی درآمد در قراردادهای فروش و بازخرید مجدد

طبق استاندارد حسابداری شماره ۳

شرایط قراردادها راباید مورد بررسی قرار داد تا اطمینان حاصل شود که از لحاظ محتوایی، فروشنده مخاطرات ومزایای مالکیت را به خریدار منتقل کرده است که در این صورت درآمد عملیاتی شناسایی می شود.

هرگاه فروشنده، مخاطرات ومزایای مالکیت را برای خود نگه داشته باشد، حتی با وجود انتقال مالکیت قانونی به خریدار، معامله ماهیتا” جهت دستیابی به منابع مالی انجام گرفته و درآمد شناسایی نمی شود.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha