تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال ۱۳۹۸

دستورالعمل مورخ ۶/ ۱/ ۹۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

برابر قسمت اخیر دستورالعمل شماره ۱۶۲/ ۲۳۰/د مورخ ۶/ ۱/ ۹۹ در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( زمستان ) ۱۳۹۸ که به طور عمومی تا پایان فروردین ماه یعنی ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۸ مقرر گردیده ؛

فقط برای گروه های اقتصادی خاص اعلام شده در بخشنامه ۲/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۶/ ۱/ ۹۹ ، سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره فوق ، تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۹ درنظر گرفته شده است .

منیع tax press

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha