قابل توجه آن دسته از مودیان مالیاتی که مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی از جمله برگ تشخیص ؛ از ۱/ ۱۲/ ۹۸ لغایت … بوده است

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha