گواهی های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم

گواهي هاي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم

بخشنامه اداري:

امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالياتي

به قرار اطلاع واصله برخي از ادارات کل امور مالياتي در بعضي از گواهي هاي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم ماخذ ارزش معاملاتي يا بخشي از اطلاعات مربوط به مورد معامله را ناقص درج مي نمايند. نظر به تايپي بودن گواهي هاي موصوف، هرگونه تصحيح دستي توسط همکاران مالياتي و غفلت از درج مهر و امضاي مجدد احتمال بروز ترديد نسبت به اصالت آنها نزد دفاتر اسناد رسمي و بالطبع نارضايتي مودي مي گردد. بنابرين ضروري است ادارات امور مالياتي جهت حسن اجراي مقررات نسبت به درج کامل اطلاعات مربوط به مورد معامله دقت لازم را مبذول دارند و در صورت نياز به اصلاح، را با درج مهر و امضاي مجدد مشخص نمايند.

حسين وکيلي
معاون ماليات هاي مستقيم

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha