ارائه ی صورت های مالی حسابرسی شده

برابر قانون مالیات های مستقیم و باستناد آنچه که در ماده ۲۷۲ این قانون آمده ؛

? همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود ، فروش یا خدمات آن ها بیش از 《۵ میلیارد تومان》 و یا جمع دارایی های آن ها بیش از 《۸ میلیارد تومان》 باشد ،

? مکلف به ارائه ی صورت های مالی حسابرسی شده برای عملکرد سال ۱۳۹۷ نیز خواهند بود .

? زمان ارائه ی صورت های مالی یادشده همراه اظهارنامه ی عملکرد ۹۷ ( تا پایان خرداد ۹۸ برای اشخاص حقیقی و تا پایان تیر ۹۸ برای اشخاص حقوقی که سال مالی آن ها منتهی به اسفند ۹۷ است) و یا سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه ی اظهارنامه های به شرح فوق می باشد .

? ضمناً در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق ، مشمول جریمه ای معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهند بود .

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha