نرم افزار بودجه جامع

سیستم های بودجه بندی، بیشتر در سازمان های بزرگی وجود دارند که دارای تکنیک های رسمی و پیچیده هستند با این حال نباید فایده های را که بودجه بندی به سازمان های کوچک می رساند نادیده گرفت.
بسیاری از مدیران مدعی اند که عدم اطمینانی که ویژه سازمانشان می باشد مسئله بودجه بندی را در آن سازمان غیر ممکن می سازد. با این وجود تقریباٌ همیشه در هر نوع صنعتی، سازمان هایی وجود دارند که از نوعی سیستم بودجه بندی استفاده می کنند. معمولاٌ این سازمان ها در زمرهء پیشتازان آن صنعت بخصوص بوده و موضوع بودجه بندی را امری الزامی به حساب می آورند.
هواداران سیستم بودجه بندی براین باورند که فایده های حاصل از بودجه بندی تقریباٌ بر هزینه هایش می چربد بدیهی است که در بیشتر سازمان ها وجود نوعی برنامه بودجه بندی مفید می باشد. بطور کلی بودجه یک برنامه مالی است که شامل کلیه فعالیت های عملیاتی و مالی بوده که برای یک دوره معین (معمولاً یک سال مالی) در نظر گرفته می شود.

بودجه جامع شامل بودجه عملیاتی و بودجه مالی است که هر یک به اجزاء کوچکتری تقسیم می شوند:

2) بودجه مالی

بودجه نقدی (نقد و بانک) ، صورت جریان های نقدی ، بودجه هزینه های سرمایه ای و بودجه صورت وضعیت مالی (ترازنامه) است.
بودجه جامع معمولاً با برآورد تعداد واحدهای مورد انتظار برای فروش و یا سود مورد انتظار در سال شروع شده و به ترازنامه پیش بینی شده ختم می شود. در طی دوره مالی به منظور کنترل عملیات و برنامه ریزی صحیح باید نتایج عملیات را با بودجه مورد نظر مقایسه کرده و انحرافات موجود را تجزیه و تحلیل و به مدیریت تصمیم گیرنده گزارش نمود.

1) بودجه عملیاتی

بودجه فروش ، بودجه تولید ، بودجه مواد مصرفی ، بودجه خرید مواد ، بودجه دستمزد مستقیم ، بودجه هزینه سربار ساخت ، بودجه بهای تمام شده کالای ساخته شده ، بودجه موجودی های جنسی ، بودجه بهای تمام شده کالاهای فروش رفته ، بودجه هزینه های عمومی ، اداری ، توزیع و فروش و بودجه صورت حساب سود و زیان را شامل می گردد.
بنابراین بودجه عملیاتی از بودجه فروش شروع شده و به بودجه سود و زیان ختم می شود.

برخی از فرآیندها و مکانیسم هائی که در این راستا با اهمیت می باشند به شرح زیر بیان می گردند:

سیستم-بودجه
 • مبنا قرار دادن اطلاعات سال قبل و پیش بینی اطلاعات سال بودجه.
 • محاسبه‌ بهاي تمام شده‌‌ استاندارد واحد محصول.
 • برآورد هزينه‌ها به تفكيك عوامل در سطح مراكز.
 • تفكيك هزينه‌هاي ثابت و متغير و تفكيك نحوه‌ي پرداخت هزينه‌ها.
 • تعريف استاندارد مصرف مواد و استاندارد‌هاي زمان ساخت توليد در هر ايستگاه‌ كاري.
 • پيش‌بيني فروش محصولات و موجودي اول و آخر دوره محصولات.
 • محاسبه‌ ميزان توليد محصولات و كالا‌هاي نيمه‌ساخته.
 • محاسبه‌ ميزان خريد مواد بر اساس سياست هر مركز توليدي.
 • محاسبه‌ مصرف استاندارد مواد بر‌ مبناي ميزان توليد.
 • تعيين موجودي اول و آخر دوره‌ي مواد اوليه‌ دوره‌.
 • برآورد و محاسبه ظرفيت اضافي و ظرفيت بدون استفاده و كسر ظرفيت.
 • تعيين سياست‌ها و روش‌هاي وصول فروش محصول و پرداخت خريد مواد.
 • پيش‌بيني پروژه‌هاي سرمايه‌اي و مخارج اجراي پروژه‌ها به همراه درصد پيشرفت آن ها.
 • تهیه گزارش صورت سود و زيان.
 • تهیه گزارش ترازنامه پيش‌بيني شده سال بودجه.
 • تهیه گزارش دريافت و پرداخت پيش‌بيني شده.
 • تهیه گزارش صورت بودجه مخارج سرمايه‌‌اي.
 • تهیه گزارش پيش‌بيني قيمت تمام شده هر واحد محصول.
 • تهیه گزارش نقطه سربه‌سر كل محصولات.
 • تهیه گزارش حاشيه فروش نسبت حاشيه‌ي فروش محصولات حاشيه فروش كل.
 • تهیه گزارش صورت بودجه مقداري فروش.
 • تهیه گزارش بودجه مقداري توليد (ماهيانه).
 • تهیه گزارش بودجه مصرف مواد به تفكيك ماه.
 • تهیه گزارش بودجه خريد مواد به تفكيك ماه.
 • تهیه گزارش صورت گردش موجودي كالا (ماهيانه).
 • تهیه گزارش بودجه‌ فروش كل.
 • تهیه گزارش بودجه قيمت تمام شده كل.
 • تهیه گزارش بودجه ظرفيت بدون استفاده يا ظرفيت اضافي مراكز توليدي.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha