مهندسی و کنترل تولید

نرم افزار مهندسی و کنترل تولید - MRPll

همان طور که از نام کنترل تولید و برنامه ریزی مواد اولیه مشخص است این واحد وظیفه بسیار سنگینی را به عهده دارد که فقط با امکانات مکانیزه قوی قابل اداره شدن می باشد.
به همین دلیل به طور فشرده امکاناتی که در سیستم ایجاد شده است را ذیلا شرح داده می شود:

 • با امکاناتی که سیستم های انبار – پارت لیست و زمان ساخت در اختیار کاربر قرار می دهند در وحله اول عملیات تحلیل مغایرت جذب مواد و قطعات انجام می شود و اسناد اصلاح جذب مواد، خارج از حیطه سیستم انبار ثبت می گردد. این بدان مفهوم است که اول تکلیف موادی که در اختیار تولید بوده است روشن می گردد و سپس می توان برای باقیمانده تولیدات برنامه ریزی نمود.
 • سیستم کنترل تولید (با توجه به جایگزینی اقلام مصرفی) حساب طلب خطوط تولید را به صورت دوره ای با لحاظ کردن دریافت های اضافه بر استاندارد یا برگشت ضایعات محاسبه می نماید.
 • داشتن آمار موجودی در جريان ساخت برای ارائه سود و زيان ماهيانه و تعيين سقف بيمه موجودي ها نیز ممکن می سازد.
 • در ادامه کار جذب مواد، اسناد جا افتاده در مورد توليد و مصرف یک قطعه را مورد بررسی قرار می گیرد و پس از رسیدگی در صورت تائید سند جا افتاده صادر می گردد. در صورت نادیده گرفته شدن این مرحله به دلیل جا افتادگی اسناد مربوط به تولید یک خط و مصرف آن در خط بعدی امکان پیوستگی اطلاعات از دست می رود.
 • با این توانائی ها و بر اساس مقدار باقیمانده از دستور ساخت محصولات و استفاده از برنامه تولیدات شرکت و همچنین تقویم کاری با توجه به آمار موجودی های قطعات و مواد اولیه موجود در انبار و در جریان، سیستم می تواند تاریخ و مقدار هفتگی نیاز به تولید قطعات و همچنین تاریخ و مقدار نیاز به خرید ماهیانه اقلام مصرفی در محصولات را ارائه نموده و از آن طریق می توان سفارشات در راه را مدیریت کرده و یا سفارش خرید جدید تنظیم نمود.
 • بر اساس اطلاعات فوق دستور ساخت قطعات تا محصول نهائی، با توجه به تاریخ نیاز به آن ها صادر می شود و به همین ترتیب حواله انبار تحویل مواد و قطعات نیز به صورت خودکار انجام می گردد.
 • با این سیستم مي توانيم كسري مواد اوليه توليد را برحسب فاصله زمان های مختلف تعيين نموده و سفارش اقتصادی اعمال نمد.
 • یاد آور می گردد که این امکانات برای برآورد نیازهای مربوط به بودجه نیز به خوبی ارائه خدمت می نماید.
 • از طریق این سیستم مي توانيم در موجودی ها، اقلام مازاد بر برنامه توليد را شناسائي نموده و آن ها را به فروش برسانيم.

این سیستم شامل نرم افزارها و کارکردهای زیر است:

 • تامین اقل موجودی
 • برآورد مواد برنامه تولید MRP
 • کنترل تولید MRPII
 • صدور حواله برای تولید
 • کنترل طلب خطوط

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما