سیستم حقوق و دستمزد پرسنلی

نرم افزار حقوق و دستمزد پرسنلی

الزام محاسبه حقوق در کوتاهترین زمان، و از سوئی محاسبات پیچیده و مجموعه قوانین تعیین شده در این زمینه، وجود فرآیندها و مکانیزم های تعریف شده و کارآمد را برای انجام محاسبه حقوق الزامی می نماید.

برخی از فرآیند ها و مکانیسم هائی که در این راستا، با اهمیت می باشند به شرح زیر بیان می گردند:

 • تشخیص و تعریف انواع استخدام.
 • تشخیص و تعریف انواع عوامل حقوقي شامل مزايا، كسور، كاركرد، تعهدات كارفرما و كسور ثابت.
 • صدور احكام كارگزيني.
 • تشخیص و تعریف انواع وام، و شرايط اعطاي وام به كاركنان.
 • پرداخت وام به كاركنان و نگهداري سوابق كسر و تعديل اقساط.
 • ثبت اطلاعات حضور و غياب كاركنان.
 • پرداخت و كسور گروهي ماهانه.
 • ثبت و نگه داری، اطلاعات استخدامي مربوط به حقوق از جمله نوع بيمه و ماليات كاركنان و شعب مربوط به آن ها.
 • محاسبه حقوق ماهانه و معوقه و صدور اسناد حسابداری مرتبط با آن.
 • محاسبه ذخيره سنوات، بازخريد مرخصي، هزينه و ذخيره‌ عيدي و پاداش و صدور اسناد حسابداری مرتبط با آن.
 • تهیه ليست حقوق، متناسب با نيازهاي خاص.
 • تهیه لیست بيمه و مالیات و ارسال آن به مراجع ذی صلاح.
 • نگهداري اطلاعات كاركرد در مقاطع ماهانه.
 • نگهداري اطلاعات مزايا و كسور ماهانه.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha