سیستم خزانه داری (دریافت و پرداخت)

نرم افزار خزانه داری

اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و ميزان‌ اطمينان‌ از تحقق‌ جريانهاي‌ وجوه نقد آتي‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورت هاي‌ مالي‌ كمك‌ كند. اطلاعات‌ مزبور، بيانگر چگونگي‌ ارتباط‌ بين‌ سودآوري‌ واحد تجاري‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ايجاد وجه نقد و در نتيجه‌ مشخص‌كننده‌ كيفيت‌ سود تحصيل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاري‌ است‌.
علاوه‌ بر اين‌، تحليل‌گران‌ و ديگر استفاده‌كنندگان‌ اطلاعات‌ مالي‌ اغلب‌ به‌ طور رسمي‌ يا غير رسمي‌ مدل هايي‌ را براي‌ ارزيابي‌ و مقايسه‌ ارزش‌ فعلي‌ جريان هاي‌ وجه نقد آتي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ به‌ كار مي‌برند. اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند جهت‌ كنترل‌ ميزان‌ دقت‌ ارزيابي هاي‌ گذشته‌ مفيد واقع‌ شود و رابطه‌ بين‌ فعاليت هاي‌ واحد تجاري‌ و دريافت ها و پرداخت هاي‌ آن‌ را نشان‌ دهد.

برخی از فرآیندها و مکانیسم هایی که در این راستا با اهمیت می باشند به شرح زیر بیان می گردند:

 • تعريف بانك‌ها، شعب بانك، حساب‌هاي بانكي و تعيين دارندگان امضاي مجاز.
 • تعريف صندوق و تعيين صندوق‌داران و اختيارات هر صندوق‌دار.
 • دريافت و پرداخت نقدي و چك و اسناد بهادار به صورت عادي، تضميني و ارزي.
 • دريافت و پرداخت چك پول.
 • استرداد چك و اسناد بهادار دريافتي و پرداختي، تسويه آن ها به صورت نقدي، واريز يا برداشت و صدور يا دريافت چك.
 • انتقال اسناد و وجوه بين صندوق‌ها و بانك‌ها با اعمال كنترل بر روي اسناد و حدود اختيارات صندوق.
 • صدور اعلاميه واگذاري چك‌ها و اسناد بهادار به بانك و ثبت وصول يا واخواست آن ها.
 • صدور رسيد فيش و حواله بانكي.
 • تنظيم صورت مغايرت بانكي بر‌اساس اطلاعات صورت حساب بانكي.
 • تعريف انواع تسهيلات بانكي و ثبت قراردادهاي دريافت تسهيلات.
 • كنترل اقساط پرداختي تسهيلات بانكي به صورت نقد يا اسناد بهادار و صدور اسناد حسابداري مربوط به آن ها.
 • تعريف انواع تنخواه‌گردان، تنخواه‌دار و سقف تنخواه‌گردان.
 • ثبت صورت خلاصه تنخواه‌گردان و كنترل مبالغ هزينه با مانده تنخواه‌گردان.
 • تامين موجودي تنخواه‌گردان از طريق پرداخت چك و وجه نقد با كنترل سقف تنخواه گردان.
 • صدور اسناد فعاليت‌هاي دريافت و تنخواه گردان‌ها.
 • ثبت اسناد ارسال شده، وصول شده، واخواست شده و نزد بانك ها.
 • پيش بيني وضعيت نقدينگي براي دوره مورد نياز بر مبناي اسناد مدت دار دريافتي و پرداختي.
 • تهیه صورت وضعيت تسهيلات بانكي.
 • تهیه صورت وضعيت نقدينگي در مقاطع مورد نياز.
 • عملكرد طرف حساب ها بر حسب دريافت و پرداخت.
 • تهیه صورت مغايرت بانكي.
 • تهیه صورت وضعيت تنخواه‌گردان‌ها.
 • تهیه گزارش گردش وجوه نقد در مقاطع مورد نياز.
 • تهیه صورت مغايرت بين حسابداري و خزانه داري و رفع مغایرت بین آن ها.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha