برچسب: استهلاک زیان تایید شده سنوات قبل

استهلاک زیان تایید شده سنوات قبل -زیان تاییدشده سنوات قبل حداکثرتاسقف درآمدمشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک است بااین ترتیب ممکن است شرکتی زیان ابرازی درسودوزیان داشته باشدامادرجدول تعیین درامدمشمول مالیات اظهارنامه درامدمشمول مالیات ابرازی داشته باشد. -اگرمودی خودش نسبت به استهلاک زیان سنواتی اقدام نکنداداره دارایی میتواندنسبت به استهلاک آن اقدام کند. -زیان ... ادامه مطلب

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha