رابطه انواع هزینه ها – بخش هفتم درس اول آموزش حسابداری صنعتی

رابطه انواع هزینه ها - بخش هفتم درس اول آموزش حسابداری صنعتی

تا کنون دو نوع طبقه بندی هزینه ها تشریح شده است:

  1. هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم و
  2. هزینه های ثابت و هزینه های متغیر.

یک هزینه در آن واحد می تواند:

  • مستقیم و متغیر
  • مستقیم و ثابت
  • غیر مستقیم و متغیر، یا
  • غیر مستقیم و ثابت باشد.

هزینه های متغیر

کل هزینه های متغیر به نسبت مستقیم با مقدار تولید یا سطح فعالیت تغییر می کند. در صورتیکه هزینه های متغیر برای هر واحد محصول ثابت می باشند.
شکل زیر نحوه رفتار هزینه متغیر مواد مستقیم برای هر واحد محصول را نشان می دهد. از نظر ریاضی رابطه بین کل هزینه های متغیر و سطح فعالیت را بشکل زیر می توان نشان داد.

Y = bx
کل هزینه متغیر = Y
سطح فعالیت = X
هزینه متغیر برای هر واحد سطح فعالیت = b

رفتار کل هزینه متغیر موادمستقیم
نحوه رفتار هزینه متغیر موادمستقیم

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha