الگوی رفتار هزینه: هزینه های ثابت و متغیر – بخش پنجم درس اول آموزش حسابداری صنعتی

الگوی رفتار هزینه : هزینه های ثابت و متغیر – بخش پنجم درس اول آموزش حسابداری صنعتی

دو الگوی اصلی رفتار هزینه تشریح می شود که در بسیاری از سیستم های حسابداری وجود دارد هزینه های متغیر و هزینه های ثابت.

هزینه متغیر هزینه ای است که در مجموع به نسبت تغییر در عامل هزینه تغییر می کند.

هزینه ثابت هزینه ای است که با وجود تغییر در عامل هزینه ثابت باقی می ماند.

نباید فرض کنیم که یک قلم هزینه ذاتا ثابت یا متغیر است. برای مثال، به هزینه دستمزد توجه کنید. نمونه ای از هزینه دستمزد کاملا متغیر مربوط به حالتی است که کارگران در ازای دوخت هر پیراهن، مزد دریافت می کنند، بر عکس اگر این شرکت با تحادیه کارگری قراردادی را امضا کرده باشد یا اگر کارگری را به صورت مادام العمر استخدام نموده باشد در آن صورت هزینه دستمزد به عنوان یک قلم هزینه ثابت در خواهد آمد و شرکت طبق قرارداد اتحادیه نمی تواند هر یک از کارکنان را به هر واحدی که مورد نیاز است منتقل کند.

مفروضات اصلی

هزینه های متغیر و هزینه های ثابت بر مبنای مفروضات مهمی به شرح زیر تعریف می شود:

  1. با توجه به یک موضوع هزینه خاص، هزینه ها به ثابت یا متغیر طبقه بندی می شود.
  2. باید محدوده زمانی مشخص باشد.
  3. منحنی کل هزینه ها به صورت خط مستقیم است.
  4. تنها یک عامل هزینه وجود دارد. اثر سایر عوامل هزینه بر کل هزینه ها ثابت نگه داشته شده است (‌یا در این مورد بی اهمیت می باشد)
  5. تغییر در سطح عامل هزینه در یک دامنه مربوط رخ می دهد.

دیدگاه

دیدگاهها بسته شد.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha