ضمانت نامه‌های ریالی

ضمانت نامه‌های ریالی

سندی که به درخواست ضمانتخواه (متقاضی) و پس از انعقاد قرارداد با وی، توسط بانک صادر می شود و به موجب آن بانک متعهد می‌شود به محض اعلام و مطالبه ذینفع، طبق متن ضمانت نامه، وجه آن را به وی پرداخت نماید.
انواع ضمانت‌نامه:
۱- ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده.
۲- ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد (ضمانت نامه حسن انجام کار).
۳- ضمانت نامه پیش پرداخت.
۴- ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان.
۵- ضمانت نامه تعهد پرداخت (صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت، به نفع اشخاص حقیقی، حقوقی، دادگاه ها و… در قبال ۱۰۰ درصد وجه نقد و یا سپرده سرمایه گذاری یا گواهی سپرده سرمایه گذاری مدت دار وپژه عام و خاص یا حساب های پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک و اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا و قرض الحسنه پس انداز).
۶- ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص کالا.
۷- سایر ضمانت نامه های متفرقه جهت ارائه به دادگاهها، وزارت آموزش عالی، اداره وظیفه عمومی.
و…

شرایط و ضوابط :
۱- متقاضی صدور ضمانت‌نامه باید حسب ضوابط مقرر، نسبت به ارائه وثایق و تضمینات لازم و تودیع وجه سپرده و پرداخت کارمزد متعلقه اقدام نماید.
۲- متقاضی صدور ضمانت‌نامه موظف است مدارک اثبات کننده قابلیت، تجربه، تخصص و توانایی خود را در زمینه تعهد موضوع ضمانت‌نامه مورد تقاضا ارائه نماید.
۳- میزان سپرده نقدی و انواع وثایق لازم جهت صدور ضمانت نامه در چارچوب آئین نامه صدور ضمانت نامه ها توسط ارکان اعتباری و با توجه به نوع ضمانت نامه، توان مالی و میزان مراودات مشتری و… تعیین می شود.
۴- تقاضای صدور ضمانت نامه فقط به نام خود ضمانت خواه پذیرفته شده و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرد.
۵- صدور ضمانت‌نامه به منظور تحصیل وام و اعتبار یا اخذ تسهیلات از سایر بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های سرمایه گذاری و بیمه و… ممنوع است.
۶- صدور ضمانت نامه به تقاضای شرکت ها و سازمان های دولتی به هر مبلغ منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. است.
۷- تمدید ضمانت نامه با درخواست ذینفع و فراهم نمودن شرایط لازم از سوی ضمانت خواه امکان پذیر است.
۸- تقلیل ضمانت نامه به استناد درخواست ذینفع و موافقت ضمانت خواه صورت خواهد پذیرفت.
۹- به استثنای ضمانت‌نامه صادره به نفع سازمان‌های دولتی که با شرط تمدید بدون درخواست مجدد ذینفع صادر می‌شوند، بقیه ضمانت‌نامه ها به محض انقضای مدت اعتبار در صورت عدم وصول تقاضای تمدید یا مطالبه وجه، ابطال خواهند شد.
۱۰- به محض مطالبه وجه ضمانت نامه از سوی ذینفع، بانک بدون نیاز به ارائه دلیل مطالبه و بدون قید و شرط موظف به پرداخت آن خواهد بود.
۱۱- در صورت پرداخت وجه به ذینفع، مشتری موظف به تأمین وجه ضمانت نامه و مطالبات بانک خواهد بود.

انواع ضمانت نامه   

۱- ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده:
موسسات حقوقی اعم از دولتی و خصوصی، خرید مایحتاج عمده و فروش وسایل و لوازم مازاد بر احتیاج خود و همچنین انجام طرح های ساختمانی و سایر موارد مشابه را با درج آگهی رسمی در جراید کثیرالانتشار و روزنامه های محلی از طریق مناقصه یا مزایده انجام می دهند تا بتوانند اجرای طرح ها و خرید لوازم و اموال خود را با کمترین هزینه و فروش لوازم و اموال مازاد بر احتیاج خود را با بیشترین قیمت از طریق داوطلبین شرکت در مناقصه یا مزایده به انجام برسانند. این گونه موسسات به منظور جلوگیری از انصراف داوطلبین در قبول مناقصه یا مزایده از آنان ضمانت نامه بانکی مطالبه می کنند. پس از پایان مهلت تعیین شده در آگهی مناقصه یا مزایده و اعلام اسامی برندگان، فقط ضمانت نامه صادره به نام شخص برنده مورد استفاده قرار گرفته و بقیه ضمانت نامه ها ابطال می گردد.
شرایط استفاده:
۱- متقاضی صدور ضمانت‌نامه باید حسب ضوابط مقرر، نسبت به ارائه وثایق و تضمینات لازم و پرداخت کارمزد متعلقه اقدام نماید.
۲- متقاضی صدور ضمانت‌نامه موظف است مدارک اثبات کننده قابلیت، تجربه، تخصص و توانایی خود را در زمینه تعهد موضوع ضمانت‌نامه مورد تقاضا ارائه نماید.
۲- ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد (حسن انجام کار):
در قراردادهای پیمانکاری، ممکن است کارفرما به منظور اطمینان از حسن جریان کار، در زمان انعقاد قرارداد از پیمانکار درخواست ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات نماید. این ضمانت نامه تا اجرای کامل قرارداد در اختیار کارفرما باقی می ماند تا اگر در هر مرحله از کار، پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند، کارفرما بتواند بابت خسارت خود وجه ضمانت نامه را که معمولاً مبلغ آن درصدی از مبلغ پیمان را شامل می شود از بانک مطالبه نماید.
شرایط استفاده:
۱- متقاضی صدور ضمانت‌نامه باید حسب ضوابط مقرر، نسبت به ارائه وثایق و تضمینات لازم و تودیع وجه سپرده و پرداخت کارمزد متعلقه اقدام نماید.
۲- متقاضی صدور ضمانت‌نامه موظف است مدارک اثبات کننده قابلیت، تجربه، تخصص و توانایی خود را در زمینه تعهد موضوع ضمانت‌نامه مورد تقاضا ارائه نماید.
۳- حداقل ۱۰% مبلغ ضمانت نامه باید به صورت وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا گواهی سپرده سرمایه گذاری و یا حساب ارزی از سوی متقاضی تأمین و به عنوان وثیقه به بانک ارائه شود.
۴- عودت ضمانتنامه شرکت در مناقصه و ارائه قرارداد یا پیش نویس قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار (ضمانت خواه، ذینفع).
۵- اعتبار ضمانتنامه حداکثر برای مدت یکسال و بنابر درخواست ذینفع قابل تمدید و تقلیل می باشد.
۳- ضمانتنامه پیش پرداخت:
معمولاً پس از امضای قرارداد اصلی بین کارفرما و پیمانکار، مبلغی به عنوان پیش پرداخت برای شروع کار توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت و در مقابل، ضمانت نامه بانکی معادل وجه پرداخت شده از مجری طرح مطالبه می شود.
شرایط استفاده:
۱- متقاضی صدور ضمانت‌نامه باید حسب ضوابط مقرر، نسبت به ارائه وثایق و تضمینات لازم و تودیع وجه سپرده و پرداخت کارمزد متعلقه اقدام نماید.
۲- متقاضی صدور ضمانت‌نامه موظف است مدارک اثبات کننده قابلیت، تجربه، تخصص و توانایی خود را در زمینه تعهد موضوع ضمانت‌نامه مورد تقاضا ارائه نماید.
۳- حداقل ۱۰% مبلغ ضمانت نامه باید به صورت وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا گواهی سپرده سرمایه گذاری و یا حساب ارزی از سوی متقاضی تأمین و به عنوان وثیقه به بانک ارائه شود.
۴- ارائه قرارداد امضاء شده فی مابین کارفرما و پیمانکار (ضمانت خواه، ذینفع).
۵- اعتبار ضمانتنامه حداکثر برای مدت یکسال و بنابر درخواست ذینفع قابل تمدید و تقلیل می باشد.
۴- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان: 
معمولاً به استناد قرارداد اصلی بین کارفرما و پیمانکار، همزمان با پیشرفت پروژه، پیمانکار (ضمانت خواه) در هر مرحله، صورت وضعیت هزینه های انجام شده را برای کارفرما ارسال و با تأیید کارفرما (ذینفع) پس از کسر ۱۰% از هر صورت وضعیت، به عنوان کسور وجه الضمان مابقی وجه آن را به پیمانکار پرداخت می کند. کسور وجه الضمان مذکور، به منظور اطمینان از حسن اجرای تعهدات پیمانکار درنظر گرفته می شود تا چنانچه در پایان اجرای پروژه، نواقصی موجود باشد؛ کارفرما بتواند از محل وجه الضمان کسر شده جبران خسارت نماید. پس از اینکه کار پروژه به اتمام رسید و طرح به طور موقت تحویل کارفرما گردید، ممکن است کارفرما در قبال اخذ ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان، نسبت به پرداخت مبلغ کسر شده به پیمانکار اقدام نماید.
شرایط استفاده:
۱- متقاضی صدور ضمانت‌نامه باید حسب ضوابط مقرر، نسبت به ارائه وثایق و تضمینات لازم و تودیع وجه سپرده و پرداخت کارمزد متعلقه اقدام نماید.
۲- متقاضی صدور ضمانت‌نامه موظف است مدارک اثبات کننده قابلیت، تجربه، تخصص و توانایی خود را در زمینه تعهد موضوع ضمانت‌نامه مورد تقاضا ارائه نماید.
۳- حداقل ۱۰% مبلغ ضمانت نامه باید به صورت وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا گواهی سپرده سرمایه گذاری و یا حساب ارزی از سوی متقاضی تأمین و به عنوان وثیقه به بانک ارائه شود.
۴- اعتبار ضمانتنامه حداکثر برای مدت یکسال و بنابر درخواست ذینفع قابل تمدید و تقلیل می باشد.
۵- صدور ضمانت‌نامه تعهد پرداخت:
در برخی موارد مشتریان درخواست صدور ضمانت‌نامه به منظور تضمین پرداخت مبلغ مشخص که در قرارداد ذکر شده است، در قالب ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات یا عناوین مشابه را می‌نمایند که این مبلغ عموماً مبلغ کل قرارداد یا قسطی از اقساط قرارداد می‌باشد. همانگونه که ملاحظه می‌شود این نوع ضمانت‌نامه‌ها باتوجه به تعریف ضمانت‌نامه‌های حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد مشروحه در همین فصل متفاوت می‌باشد و صدور این‌گونه ضمانت‌نامه‌ها با رعایت شرایط مطروحه در بند هفت سایر شرایط صدور ضمانت‌نامه‌ها (فصل دوم بخشنامه) امکان‌پذیر می‌باشد.
۶- ضمانتنامه جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ترخیص کالا:  
این نوع ضمانت نامه ها برای ترخیص کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر به نفع گمرک های کشور و به نام واردکننده کالا صادر می شود. در صورتی که واردکننده کالا قادر به پرداخت نقدی کلیه حقوق و عوارض گمرکی متعلق به کالای وارداتی خود نباشد، به منظور ترخیص کالا با موافقت گمرک مربوطه، تقاضای صدور ضمانت نامه به نفع گمرک می نماید تا بتواند در مدت اعتبار ضمانت نامه حقوق و عوارض گمرکی را به صورت اقساط یا در سررسید به گمرک پرداخت نموده و نهایتاً پس از تسویه بدهی خود، نسبت به ابطال ضمانت نامه اقدام نماید.
شرایط استفاده:
۱- متقاضی صدور ضمانت‌نامه باید حسب ضوابط مقرر، نسبت به ارائه وثایق و تضمینات لازم و تودیع وجه سپرده و پرداخت کارمزد متعلقه اقدام نماید.
۲- متقاضی صدور ضمانت‌نامه موظف است مدارک اثبات کننده قابلیت، تجربه، تخصص و توانایی خود را در زمینه تعهد موضوع ضمانت‌نامه مورد تقاضا ارائه نماید.
۳- حداقل ۱۰% مبلغ ضمانت نامه باید به صورت وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا گواهی سپرده سرمایه گذاری و یا حساب ارزی از سوی متقاضی تأمین و به عنوان وثیقه به بانک ارائه شود.
۴- اعتبار ضمانتنامه حداکثر برای مدت یکسال و بنابر درخواست ذینفع قابل تمدید و تقلیل می باشد.
۷- صدور ضمانت‌نامه‌های متفرقه‌:
برخی از مراجع به ویژه بخش دولتی برای منظور مشخص و خاصی که به اقتضای امور جاری خود دارند از مراجعین، ضمانت‌نامه بانکی طبق فرم موردنظر خود را مطالبه می‌نمایند نمونه فرم‌ها و اسامی مراجع مربوطه که به‌طور معمول ضمانت‌نامه بانکی به نفع آنها یا برای ارائه به آنها صادر می‌شود در زیر اشاره شده است.
۱-۷٫ صدور ضمانتنامه به نفع سازمان‌های غله، قند و شکر و چای کشور
۲-۷٫ صدور ضمانتنامه به نفع اداره وظیفه عمومی/ وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
۳-۷٫ صدور ضمانتنامه به نفع سازمان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران
۴-۷٫ صدور ضمانتنامه برای ارائه به دادگاه و یا به نفع دادگاه‌ها
۵-۷٫ صدور ضمانتنامه به نفع اداره کار و امور اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و…

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

captcha