معرفی حسابداری مالی

معرفی حسابداری مالی

مفاهیم اولیه حسابداری یا همان مفروضات ، اصول و میثاق های حسابداری نقش مهم و اساسی در تهیه صورت های مالی ایفا می کنند.
ابتدا این مفاهیم را نام برده سپس تأثیرات آنها را بررسی می کنیم.

میثاق ها :

در بسیاری از موارد به کارگیری اصول و مفروضات حسابداری با محدودیت هایی همراه است. این محدودیت ها که به آن ها میثاق ها و محدودیت های اجرایی نیز گفته می شود عبارتند از :

 • میثاق اهمیت
 • میثاق فزونی منافع بر مخارج
 • میثاق احتیاط
 • میثاق خصوصیات صنعت

مفروضات :

مفروضات اموری بدیهی است که نیازی به اثبات ندارد.
فروضات حسابداری عبارتند از :

 • فرض تداوم فعالیت
 • فرض تفکیک شخصیت
 • فرض دوره مالی
 • فرض تعهدی
 • فرض اندازه گیری بر حسب واحد پول

اصول :

جنبه علمی و کاربردی در حسابداری دارند.
این اصول عبارتند از :

 • اصل بهای تمام شده
 • اصل تحقق درآمد
 • اصل تطابق
 • اصل افشاء کامل

البته میثاق های حسابداری به این ۴ مورد محدود نمی شود. اما برای بحث ما این ۴ نکته کفایت می کند.
حال به بررسی تأثیر این مفاهیم بر روی صورت سود و زیان و ترازنامه خواهیم پرداخت.

مفاهیم حاکم بر ترازنامه
 1. فرض تداوم فعالیت
 2. فرض واحد اندازه گیری
 3. اصل افشاء
 4. اصل بهای تمام شده
 5. میثاق اهمیت

ترازنامه بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه می شود. یعنی فرض بر این است که یک موسسه برای دوره نا محدود فعالیت می کند. این صورت حساب نیز مانند سایر صورت حساب ها بر مبنای فرض واحد اندازه گیری بر حسب واحد پول استوار است. تمامی صورت های مالی در ایران باید بر اساس واحد پول ریال تهیه شود.
در صورت ترازنامه اصل افشاء بسیار با اهمیت است. زیرا ارقامی که در این صورت مالی ذکر می شود بسیار با اهمیت است و باید تمامی ارقام با دقت و به طور کامل افشاء شود. ضمنا بر طبق اصل بهای تمام شده تمامی اقلام در ترازنامه با بهای تمام شده تاریخی ثبت می شوند. یعنی در طول چند سال هیچ گونه تجدید ارزیابی در اقلام ترازنامه صورت می گیرد.
بر طبق میثاق اهمیت باید تنها ارقام با اهمیت در ترازنامه ذکر شود. ارقام ترازنامه ، ارقامی با اهمیت (از نظر ریالی) می باشند که البته مفهوم اهمیت مفهومی نسبی می باشد.

مفاهیم حاکم بر صورت سود و زیان
 1. اصل تحقق درآمد
 2. فرض دوره مالی
 3. اصل تطابق
 4. میثاق احتیاط
 5. اصل افشاء
 6. میثاق اهمیت
 7. میثاق فزونی منابع بر مخارج

بر طبق اصل تحقق درآمد هر مبلغی که دریافت شود درآمد نمی باشد و چه بسا مواردی که مبلغی دریافت نشود اما درآمد ثبت گردد.
صورت سود و زیان بر فرض دوره مالی استوار است. یعنی مبنای تهیه این صورت یک دوره مالی معین می باشد. در ضمن بر مبنای اصل تطابق ، هزینه های هر دوره تنها باید با درآمدهای همان دوره مطابق شود.
بر مبنای میثاق احتیاط باید مراقبت شود که هزینه های دوره کمتر از واقع و درآمدهای دوره بیشتر از واقع ثبت نشود.
اصل افشاء و میثاق اهمیت در صورت سود و زیان به این معناست که باید ارقام این صورت به طور کامل افشاء شود و چون ارقام در صورت سود و زیان از نظر ریالی کم ارزش تر از ترازنامه است پس باید در مورد آن توجه بیشتری بشود.
در آخر باید توجه داشت که هزینه های تهیه صورت مالی نباید بیش از منافع حاصل از آن باشد.

مطالب مرتبط با حسابداری مالی

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

پرسش و پاسخ ها